APOA kansallinen kokous

Uuden vuosikymmenen ensimmäinen APOAn kansallinen kokous pidettiin Haaga-Heliassa 9.-10.1.2020. Hanke on edennyt oppimisanalytiikan tarveanalyysista ja järjestelmien esikartoituksesta pilottivaiheeseen. Tämän hetkisen listauksen mukaan APOAssa tulee olemaan yli 60 oppimisanalytiikan pilottia useilla eri koulutusaloilla. Tapaamisen yhteydessä saatiin myös kuulla Haaga-Helian opettajien kokemuksia omista piloteistaan ja mm. Intelliboardin kokeilusta. Esitykset herättivät hyvää keskustelua, ja osoitti, että on tärkeää reflektoida konkreettisia käyttäjien kokemuksia analytiikan tutkimuksiin ja ehdotettuihin hyötyihin.

Vuoden 2020 aikana pilotteja tullaan evaluoimaan sekä partnerikohtaisten evaluaatioiden että kansallisen tason lomaketutkimuksen avulla. APOAlaiset keskustelivat tapaamisessa paljon mm. siitä miten nämä sovitetaan yhteen ja miten siirrytään kohti suosituksia, ja miten parhaiten palveltaisiin oppimisanalytiikan eri sidosryhmiä (Tietohallinta, Johto ja keskijohto, Opettajat ja opiskelijat, Opintotoimisto, Työelämä).

Kohti oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa ammattikorkeakouluissa-julkaisu

Kokouksessa esiteltiin myös APOAn tarveanalyysin summaava julkaisu, “Kohti oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa ammattikorkeakouluissa”, jonka toimituksesta oli vastuussa JAMK ja mukana kirjoittajia useista APOA-partneriorganisaatioista. Alla tiivistelmä, lähdeviite ja linkki julkaisuun:

Julkaisun tiivistelmä:

Oppimisanalytiikka on yksi koulutuksen kentän uusista tutkimuskohteista. Kansainvälisessä tutkimuksessa oppimisanalytiikkaa on usein lähestytty datalähtöisesti ja hallinnon tarpeita kuunnellen. Oppimisen kannalta merkityksellisten toimijoiden, opiskelijoiden ja opettajien ääni on yllättäenkin jäänyt vähälle huomiolle. Oppimisanalytiikka voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden korkeakouluille esitettyihin oppimisen yksilöllisyyden ja joustavuuden vaatimuksiin.

Tässä julkaisussa tarkastelemme ammattikorkeakouluissa tehtyä oppimisanalytiikan kehittämistyötä. Tarkastelunäkökulmamme on pedagoginen ja keskittyy oppimisanalytiikan mikrokerrokseen, opiskelijan, opettajan ja opintojakson tasolle. Julkaisun näkökulmat ja tutkimustulokset pohjautuvat Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa projektissa toteutettuun kirjallisuuskatsaukseen, nykytilan kartoitukseen sekä käyttäjätarpeita kartoittaneisiin työpajoihin.

APOA-projektin ensimmäisen vaiheen tulokset auttavat meitä määrittelemään kehittämistyön tulevaisuuden suuntia. Oppimisanalytiikkaa on perusteltua kehittää rinta rinnan pedagogisten prosessien kanssa. Vaikuttavuuden kannalta näyttää olevan tarpeellista kytkeä oppimisanalytiikkaa osaksi oppimisen suunnittelua.

Hartikainen S., Koskinen M., Aksovaara S. (Eds.)., (2020). Kohti oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa ammattikorkeakouluissa. In: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-547-0